top of page

Algemene Voorwaarden

 1. Identiteit van de verkoper: zaakvoerder en rechtspersoon Annick Van Staey, Koudebeekstraat 10, 2100 Deurne (Antwerpen), België, hierna ook vermeld als Opternieft. Opternieft verwijst naar en heeft betrekking op de rechtspersoon Annick Van Staey, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0537.832.732.

 2. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Opternieft en haar klanten, met betrekking tot de aangeboden diensten en producten.

 3. Online aanbod: Opternieft biedt online diensten en producten aan, waaronder individuele gesprekken en groepstrajecten, ebooks, templates, DIY cursussen, video cursussen, en andere digitale producten.

 4. Verplaatsen en annuleren van afspraken: Een 1 op 1 afspraak kan tot 24 uur voor de start verplaatst worden, tot 48 uur voor de start geannuleerd worden. Als de afspraak later geannuleerd wordt, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Eenmalige sessies en sessies die al hebben plaatsgevonden, worden niet vergoed.

 5. Wettelijke bepalingen voor eenmalige evenementen zoals maar niet beperkt tot webinars, workshops, individuele sessies: 
Voor de verkoop van eenmalige evenementen geldt het herroepingsrecht niet, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Dit betekent dat de klant niet zomaar het recht heeft om de aankoop te annuleren of te retourneren en zijn geld terug te krijgen, tenzij anders is overeengekomen.
In geval van annulering of verplaatsing van het evenement door Opternieft, heeft de klant echter wel recht op terugbetaling van het aankoopbedrag, tenzij anders is overeengekomen of tenzij de annulering te wijten is aan overmacht. Opternieft is verplicht om de klanten hierover tijdig te informeren en om de nodige stappen te ondernemen om de terugbetaling te regelen.
De vergoeding gebeurt op dezelfde manier waarop de betaling heeft plaats gevonden: bijvoorbeeld: als er met bancontact is betaald, wordt via dezelfde weg het bedrag teruggestort op dezelfde rekening.

 6. Wettelijke bepalingen voor digitale producten: Voor aankopen van digitale producten gelden de wettelijke bepalingen voor verkoop op afstand. Dit betekent dat de klant binnen 14 dagen na aankoop het recht heeft om zonder opgaaf van reden de aankoop te annuleren. De klant dient hiervoor een email te sturen naar annick@opternieft.be of een aangetekend schrijven te bezorgen aan het bovenvermeld adres met daarin de uitdrukkelijke wens om van de aankoop af te zien door beroeping op deze wettelijke bepalingen. De verzenddatum van dit schrijven dient binnen de 14 dagen van de datum van aankoop te gebeuren. De vergoeding gebeurt op dezelfde manier waarop de betaling heeft plaats gevonden: bijvoorbeeld: als er met bancontact is betaald, wordt via dezelfde weg het bedrag teruggestort op dezelfde rekening.

 7. Wettelijke bepalingen voor trajecten: Voor aankopen van digitale producten gelden de wettelijke bepalingen voor verkoop op afstand. Dit betekent dat de klant binnen 14 dagen na aankoop het recht heeft om zonder opgaaf van reden de aankoop te annuleren. De klant dient hiervoor een email te sturen naar annick@opternieft.be of een aangetekend schrijven te bezorgen aan het bovenvermeld adres met daarin de uitdrukkelijke wens om van de aankoop af te zien door beroeping op deze wettelijke bepalingen. De verzenddatum van dit schrijven dient binnen de 14 dagen van de datum van aankoop te gebeuren. De vergoeding gebeurt op dezelfde manier waarop de betaling heeft plaats gevonden: bijvoorbeeld: als er met bancontact is betaald, wordt via dezelfde weg het bedrag teruggestort op dezelfde rekening.
Indien er is gekozen voor een betaling in termijnen en de klant beslist om na de wettelijke termijn van het herroepingsrecht van 14 dagen na aankoop het traject te stoppen, blijft de klant het volledige bedrag verschuldigd aan Opternieft. Bijvoorbeeld: wanneer er is gekozen voor een betaling in 3 termijnen en de klant beslist om na 1 maand (en 1 betaalde termijn) het traject stop te zetten, dienen de 2 volgende termijnen nog steeds betaald te worden. Er wordt geen volledige of gedeeltelijke terugbetaling gedaan na de start van het traject en het verlijden van het herroepingsrecht.

 8. Beperkte aansprakelijkheid: Opternieft is niet verantwoordelijk voor de resultaten van de producten en diensten, of voor de impact van de inhoud op de mentale, fysieke, emotionele of andere gezondheid van de klant. Opternieft is geen psycholoog of psychotherapeut, en haar producten en diensten zijn geen vervanging voor professionele hulp van een psycholoog, psychiater, geneesheer of andere gezondheidsspecialist.

 9. Visie en missie: Opternieft heeft als visie dat succes niet ten koste hoeft te gaan van de mentale, emotionele of fysieke gezondheid van de klant. Opternieft wil ondernemende vrouwen ondersteunen in hun zelfzorg en in hun ondernemerschap, zodat er meer balans komt tussen de nu dominante mannelijke energie en de hoognodige vrouwelijke energie. Opternieft gebruikt daarbij "het nieuwe ondernemen" - oftewel "Opternieft ondernemen" - als methode, waarbij zelfzorg, ondernemen en technologie worden ingezet als tools om aan zelfzorg en persoonlijke groei te doen. Dit is de missie en visie van Opternieft en geen resultaatsverbintenis die Opternieft aangaat met haar klanten.

 10. Prijzen en betaling: De prijzen van de producten en diensten van Opternieft zijn inclusief btw en andere heffingen, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.

 11. Intellectuele eigendomsrechten: Annick Van Staey behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud van haar website, teksten, afbeeldingen, video's, audio-opnames, digitale producten, templates, DIY-cursussen en video-cursussen. Niets van deze intellectuele eigendomsrechten mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Annick Van Staey worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, verspreid of gepubliceerd op welke wijze dan ook

 12. Privacy: Annick Van Staey respecteert de privacy van haar klanten en zal persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, zoals de GDPR. Persoonlijke informatie die door klanten wordt verstrekt, wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt en zal niet worden gedeeld met derden, tenzij expliciet anders is aangegeven of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de diensten van Opternieft. Zie ook de privacyverklaring van Opternieft.

 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen Annick Van Staey en de klant, zullen zij zich inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement waar Opternieft gevestigd is.

 14. Wijziging van de algemene voorwaarden: Annick Van Staey behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat ze op de website van Opternieft zijn gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de diensten van Opternieft na wijziging van de voorwaarden, gaat de klant akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

 15. Klachten: vragen, opmerkingen of klachten kunnen worden meegedeeld via email: annick@opternieft.be

bottom of page