top of page

privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door zaakvoerder en rechtspersoon Annick Van Staey, Koudebeekstraat 10, 2100 Deurne (Antwerpen), België, hierna ook vermeld als Opternieft. Opternieft verwijst naar en heeft betrekking op de rechtspersoon Annick Van Staey, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0537.832.732.

 1. Identiteit en contactgegevens
Opternieft hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Annick Van Staey via [e-mailadres].

 2. Doeleinden van gegevensverwerking
Opternieft verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 3. Het uitvoeren van onze dienstverlening, zoals het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten;

 4. Het opvolgen van uw verzoeken en klachten;

 5. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 6. Het verbeteren van onze dienstverlening en website;

 7. Het versturen van marketing- en promotiemateriaal, indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

 8. Rechtsgrondslag
Opternieft verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 9. Toestemming van de betrokkene;

 10. Uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;

 11. Nakoming van een wettelijke verplichting;

 12. Bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;

 13. Behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Opternieft of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen.

 14. Ontvangers van gegevens
Opternieft kan persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals:

 15. Onderaannemers die namens ons diensten verlenen, zoals IT-dienstverleners;

 16. Zakelijke partners waarmee wij samenwerken om producten of diensten aan te bieden;

 17. Andere derden, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien dit nodig is ter bescherming van onze rechten.

 18. Gegevensoverdracht buiten de EU
Opternieft draagt geen persoonsgegevens over buiten de EU.

 19. Rechten van betrokkenen
U hebt als betrokkene het recht om:

 20. Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die door Opternieft worden verwerkt;

 21. Uw persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen of beperken;

 22. Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

 23. Uw persoonsgegevens in een gestructureede, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is;

 24. Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op toestemming is gebaseerd;

 25. Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de privacywetgeving.

 26. Bewaartermijn van gegevens
Opternieft bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens langer te bewaren.

 27. Beveiliging van gegevens
Opternieft neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

 28. Wijzigingen in de privacyverklaring
Opternieft behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2023.

bottom of page